การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มีกี่ระดับ อะไรบ้าง

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่
    • ระดับพื้นฐาน
    • ระดับสมบูรณ์
    • ระดับสมบูรณ์สูงสุด

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ระดับพื้นฐาน

ระดับพื้นฐาน จะประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มรท.8001-2563 ข้อ 4.1 และ 4.2 เฉพาะในส่วนที่เป็นเอกสารตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และประยุกต์ใช้ข้อ 4.3 – 4.14 ทั้งหมด ซึ่งอายุการรับรองของระดับพื้นฐานนี้ จะมีอายุ 2 ปี

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ระดับสมบูรณ์

ระดับสมบูรณ์ จะประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มรท.8001-2563 ทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 4.1 – 4.14 ซึ่งอายุการรับรองของระดับสมบูรณ์นี้ จะมีอายุ 3 ปี

การรับรองมาตรฐานแรงมรท. ระดับสมบูรณ์สูงสุด

ระดับสมบูรณ์สูงสุด จะประยุกต์ใช้ข้อกำหนด มรท.8001-2563 ทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 4.1 – 4.14 และสามารถแสดงให้เห็นว่า มีการควบคุมการทำงานล่วงเวลาของพนักงานได้ ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งอายุการรับรองของระดับสมบูรณ์สูงสุดนี้ จะมีอายุ 3 ปี  บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ