Article

ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) เวอร์ชั่นใหม่ มีดังนี้

4.2 ระบบการจัดการ

4.3 การบังคับใช้แรงงาน

4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน

4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก

X