ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) เวอร์ชั่นใหม่ มีดังนี้

4.2 ระบบการจัดการ

4.3 การบังคับใช้แรงงาน

4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน

4.5 ชั่วโมงการทำงาน และเวลาพัก

4.6 วันหยุด และวันลา

4.7 การเลือกปฏิบัติ

4.8 วินัย และการลงโทษ

4.9 การล่วงเกินทางเพศ และการใช้ความรุนแรง

4.10 การใช้แรงงานเด็ก

4.11 การใช้แรงงานหญิง

4.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

4.14 สวัสดิการแรงงาน

ตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) จาก บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ดีอย่างไร

การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจกับ บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS)

การตรวจรับรองแบบออกใบรับรอง (Certificate) ดีกว่า แบบ Self-declaration อย่างไร ?

แนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)

การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มีกี่ระดับ อะไรบ้าง

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)