News&Events

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต ในส่วนของ มอก.213-2560 และมอก.128-2560 ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกศัยคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และท่อคอนกรีตเมื่อวันที่ 12-13 พ.ย. 63 ที่ผ่านมา

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด ในส่วนของ มอก.128-2560 ทางบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท ท่อปูนบางปลากด จำกัด เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ในส่วนของมอก. 1128-2535 สำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กมุงหลังคา

กิจกรรมเดือน พ.ค. 2562 บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) มีการขยายขอบเขตเพื่อให้บริการ มอก. ในหมวดผลิตภัณฑ์เหล็กและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยมีการตรวจ Witness จากเจ้าหน้าที่ สมอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมให้บริการเร็วๆ นี้ GCS ยังมีการขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการให้บริการหมวดสินค้า

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท บิ๊กเบน (เพ้นท์) จำกัดในส่วนของมอก. 691-2547 และมอก.1048-2551

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้ทำการตรวจประเมินให้กับทาง บริษัท บิ๊กเบน (เพ้นท์) จำกัดในส่วนของมอก. 691-2547 และมอก.1048-2551 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

X