ตรวจ ISO 9001, ตรวจ 14001, ตรวจ GHPs HACCP, ตรวจ มกษ., ตรวจ มรท. และ ตรวจ มอก. กับบริษัท โกลบอลเซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการตรวจสอบ ดังนี้

 1. มกษ.9023-2550 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
 2. มกษ.9024-2550 : ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนําไปใช้
 3. มกษ.4403-2553 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว
 4. มกษ.6401-2558 : การปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ
 5. มกษ.6406-2550 : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เล่ม 1 (หลักการทั่วไป)
 6. มกษ.6407-2551 : หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะสําหรับน้ํานมและผลิตภัณฑ์ เล่ม 2 : แนวทางสําหรับการผลิตน้ํานมขั้นต้น
 7. มกษ.7410-2554 : หลักปฏิบัติสําหรับสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (เล่ม 1 : ข้อกําหนดทั่วไป)
 8. มกษ.7414-2551 : หลักปฏิบัติสําหรับสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา เล่ม 3 : กระบวนการผลิตสัตว์น้ําในภาชนะบรรจุปิดสนิท
 9. มกษ. 7420-2552 : การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะสําหรับการแปรรูปสัตว์น้ําเบื้องต้น
 10. มกษ.9020-2551 : หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสําหรับเนื้อสัตว์ (เล่ม 1 : หลักการทั่วไป)
 11. มกษ.9035-2563 : การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด
 12. มกษ.9039-2556 : การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
 13. มกษ.9041-2557 : หลักปฏิบัติสําหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง
 14. มกษ.9046-2560 : การปฏิบัติสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
 15. มกษ.9047-2560 : การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด
 16. General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (GHPs/HACCP) (CXC1-1969), Revised in 2020
 17. มกษ. 9023-2564 : หลักการทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร: การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี 
 18. มกษ.9024-2564 : ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการนำไปใช้
 19. มกษ. 4403-2553 : การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงสีข้า

****อย่ารอให้ใกล้หมดอายุ Cert อย่ารอให้เจอปัญหา รีบมาดำเนินการตรวจกับ GCS****

X