มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001)

มรท. คืออะไร
มรท. ย่อมาจาก มาตรฐานแรงงานไทย โดยข้อกำหนดความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ เป็นมาตรฐานสมัครใจ เพื่อพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดี เทียบได้กับมาตรฐานแรงงานสากล

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) เป็นหน่วยรับรองตรวจการประเมินให้แรงงานในสถานประกอบการ  โดยมุ่งเน้นให้แรงงานได้รับการยอมรับความทัดเทียม รายได้ที่เหมาะสมและปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานที่ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สวัสดิการแรงงานและแรงงานสัมพันธ์เป็นมาตรฐานการจัดการองค์กรที่ให้องค์กรสามารถประยุกต์ใช้  ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานของไทย ที่ครอบคลุมถึง เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงการทํางาน วันหยุด ความปลอดภัยในการทํางาน ฯลฯ รวมถึงมีการจัดการ ทำให้เกิดการปรับปรุงด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตมีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ