ตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) จาก บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ดีอย่างไร
  • บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ได้รับการรับรองระบบงาน จากคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NSC) ตามใบรับรองเลขที่ L1802/003 และได้รับใบอนุญาตเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามใบอนุญาตเลขที่ CB002/2561 จึงเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในการตรวจประเมิน
  • ผู้ตรวจประเมินของ GCS มีประสบการณ์ในการตรวจประเมิน มีความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นอย่างดี จึงทำให้ในกระบวนการตรวจประเมินมีความเป็นมืออาชีพ ตรวจตรงประเด็นและเข้าใจธรรมชาติขององค์กร

GCS มีการบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการตรวจประเมินรับรองมากกว่า 20 ปี บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ