มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) มีประโยชน์ต่อองค์กร คือ

  • สถานประกอบกิจการมีหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรค และเพิ่มโอกาสทางการค้า
  • แรงงานมีความมั่นคงในการทำงานได้รับการคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดี
  • ประเทศมีภาพลักษณ์ที่ดี มีความสามาถในการแข่งขันทางการค้าอย่างยั่งยืน
  • เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงาน และอื่นๆ ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า
  • เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะนําไปสู่ความร่วมแรงร่วมใจในทุกด้าน ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสร้างผลผลิตได้เต็มศักยภาพ บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ