การตรวจรับรองแบบออกใบรับรอง (Certificate) ดีกว่า แบบ Self-declaration อย่างไร ?

การเข้าสู่กระบวนการตรวจรับรอง โดย Third Party นั้น จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตลอดจนหน่วยงานภายนอกต่างๆ ว่ามีบุคคลที่ 3 ที่เป็นกลางเข้ามาประเมิน และให้การยอมรับระบบการจัดการด้านแรงงานขององค์กรท่าน ตลอดจนกระบวนการตรวจประเมิน โดยผู้ตรวจประเมินของ GCS นั้น ยังให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านแรงงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือในระบบสากล  บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ