4.4 ค่าตอบแทนการทำงาน

สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.4.1 จ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงานนอก หรือเกินเวลาทำงานปกติให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

4.4.2 จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำ งานเป็นเงินตราไทย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ หรือจะจ่าย ณ สถานที่อื่น หรือด้วยวิธีอื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน ทั้งนี้ ให้จ่ายทันทีเมื่อถึงกำหนดการจ่ายแต่ละงวด

4.4.3 ให้ลูกจ้างได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำ งานที่ได้รับทั้งหมด ในแต่ละงวดเป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถเข้าใจรายละเอียด ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้

4.4.4 ไม่หักค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงานหรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้

GCS มีการบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการตรวจประเมินรับรองมากกว่า 20 ปี บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ