4.2 ระบบการจัดการ

4.2.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร ผู้บริหารสูงสุดต้องกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรประกาศอย่างเป็นทางการ สื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยนโยบายต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้ รวมทั้งกฎหมายแรงงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร สถานประกอบกิจการต้องแต่งตั้งผู้บริหารเป็นผู้แทนอย่างน้อย 1 คน เพื่อรับผิดชอบ กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้

4.2.3 ความร่วมมือในการปฏิบัติ สถานประกอบกิจการต้องดำ เนินการดังต่อไปนี้

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้าง ให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้
  2. จัดให้มี “ผู้แทนลูกจ้าง” ที่มิใช่ฝ่ายบริหารอย่างน้อย 1 คน ซึ่งมาจากการสรรหา คัดเลือกจากฝ่ายลูกจ้าง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูง และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้

4.2.4 การวางแผนและการปฏิบัติ สถานประกอบกิจการต้องดำ เนินการดังต่อไปนี้