4.14 สวัสดิการแรงงาน

สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.14.1 จัดให้ลูกจ้างทุกคนได้รับสวัสดิการที่สะดวกและเพียงพอ ดังนี้
(1) ห้องนํ้า ห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
(2) นํ้าดื่มสะอาดตามมาตรฐานนํ้าบริโภค
(3) เวชภัณฑ์และยาที่ใช้ในการปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาล
(4) สถานที่รับประทานอาหารและสถานที่สำ หรับเก็บรักษาอาหารที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

4.14.2 กรณีที่มีการจัดที่พักให้ลูกจ้างต้องจัดให้มีปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นมีความสะอาด ปลอดภัย และพร้อมใช้การได้อยู่เสมอ

4.14.3 จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพและสวัสดิการแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง

4.14.4 จัดให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสังคม

GCS มีการบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการตรวจประเมินรับรองมากกว่า 20 ปี บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ