Services

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ขอประกาศต่อสาธารณชนว่า ทางบริษัทฯ ไม่รับงานบริการเป็นที่ปรึกษา และ การฝึกอบรมในลักษณะ In-House Training แต่จะมีการจัดฝึกอบรมในลักษณะ Public Training เป็นครั้งต่อครั้ง ซึ่งจะเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นครั้งคราวไป

Certificate TISI I12011-0029_Page_1
Certificate TISI I12011-0029_Page_2
Certificate TISI I12011-0029_Page_3
Certificate TISI I12011-0029_Page_4
Certificate TLS_page-0001
Certificate NSC-R.04 (9001)
Certificate NSC-R.04 (14001)
มกษ. 1-2560 Exp 23-02-26_1
มกษ. 1-2560 Exp 23-02-26_2
มกษ. 2-2561 Exp 30-08-24_Page_1
มกษ. 2-2561 Exp 30-08-24_Page_2
มกษ. 2-2561 Exp 30-08-24_Page_3
มกษ. 2-2561 Exp 30-08-24_Page_4
มกษ. 6-2558 Exp 21-12-24_Page_1
มกษ. 6-2558 Exp 21-12-24_Page_2
มกษ. 6-2558 Exp 21-12-24_Page_3
มกษ. 6-2558 Exp 21-12-24_Page_4
ACFS 2013-21 (Upgrade CODEX.2022)_Page_1
ACFS 2013-21 (Upgrade CODEX.2022)_Page_2
ACFS 2013-21 (Upgrade CODEX.2022)_Page_3
ACFS 2013-21 (Upgrade CODEX.2022)_Page_4
ACFS 2013-21 (Upgrade CODEX.2022)_Page_4
ACFS 2013-21 (Upgrade CODEX.2022)_Page_5
ACFS 2013-21 (Upgrade CODEX.2022)_Page_6
previous arrow
next arrow

ตรวจมาตรฐาน Global PDPA

กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) เป็นกฎหมายว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ อาทิ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อ ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ลายนิ้วมือ หรือข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น ดังนั้น ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้ และประยุกต์ใช้กฎหมายในองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการฟ้องร้อง หรือ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะมีบทบาทลงโทษที่รุนแรง องค์กรของท่าน Global ได้มีการจัดทำ Global PDPA check list เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างง่าย และยังสามารถให้การตรวจรับรองภายใต้มาตรฐาน Global PDPA (Personal Data Protection Arrangement) ได้แล้ววันนี้

ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ทั่วไป

เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้วซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐาน และหลักประกันให้กับผู้บริโภค หรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา เช่น วัสดุก่อสร้าง(หมวดงานคอนกรีต) วัสดุสำนักงาน เป็นต้น

ตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) บังคับ

เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจ จะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้อง มีเครื่องหมายบังคับติดแสดงไว้ทุกหน่วย เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบ รับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น หลอดไฟ LED เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ฯ แบตเตอรี่ สายไฟฟ้า สายเคเบิล บัลลาสต์ ผลิตภัณฑ์เหล็ก เตาแม่เหล็กไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว เป็นต้น


ตรวจ ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ / Quality Management System

คือมาตรฐานการบริหารจัดการขององค์การ ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพที่องค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ ใช้อย่างกว้างขวางในการจัดทำระบบ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างสม่ำเสมอ ระบบมาตรฐานงานคุณภาพ ISO 9001 เป็นกระบวนการก่อให้เกิดผลเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าก็คือความหมายของ "คุณภาพ" นั้นเอง

ตรวจ ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม / Environmental Management System

คือระบบมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มาตรฐาน ISO 14001 ถูกจัดทำขึ้นเพื่อปรับระดับการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เท่าเทียมกันในระหว่างประเทศที่จะทำธุรกิจติดต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมผลิตภัณฑ์หรือการบริการทุกประเภท เพื่อแก้ปัญหามลพิษและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของทุกประเทศในโลก มาตรฐานนี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขันในทางธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO 9001

ตรวจ GHPs หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอหาร / Good Hygiene Practice(s)

คือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตได้ปฏิบัติตามและสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยมากที่สุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค หลักการ GHPs ครอบคลุมตั้งแต่สถานประกอบการ โครงสร้างอาคตาร การวางแผน การผลิต ระบบการควบคุมวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค

ตรวจ มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)

คือ กฎเกณฑ์ การปฏิบัติ การใช้แรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน วันหยุด และความปลอดภัยในการทำงาน การมีมาตรฐานแรงงาน เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต มีความปลอดภัย มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

ตรวจ HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม / Hazard Analysis and Critical Control Point System

คือระบบมาตรฐานการวัดความปลอดภัยของอาหาร มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการะบุอันตราย ตลอดจนกำหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

X