การเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจกับ บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS)

การเตรียมความพร้อมนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ได้แก่

  1. ศึกษาข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2563 และตั้งคณะทำงาน เพื่อร่วมกันประยุกต์ใช้ข้อกำหนดให้เกิดความสอดคล้อง
  2. ผู้บริหารประกาศนโยบาย และแสดงความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบ
  3. ปรับปรุงเอกสาร บันทึก และขั้นตอนปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)
  4. จัดให้มีการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) เพื่อตรวจสอบความพร้อมขององค์กร (กรณีขอรับรองระดับสมบูรณ์ หรือสมบูรณ์สูงสุด)
  5. จัดให้มีการทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) เพื่อทบทวนความพร้อมก่อนการขอการรับรอง (กรณีขอรับรองระดับสมบูรณ์ หรือสมบูรณ์สูงสุด)
  6. ทำการยื่นขอการรับรองกับ บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS)

บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ