News&Events

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท ถาวรผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ในส่วนของ มอก. 128-2549

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท ถาวรผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ในส่วนของ มอก. 128-2549 ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา...

GCS ให้การรับรองตรวจ มอก.909-2548 และ มอก.2425-2552 ณ Delixi Electric (Wuhu) Co.,Ltd.

GCS ให้การรับรองตรวจ มอก.909-2548 และ มอก.2425-2552 ณ Delixi Electric (wuhu) Co.,Ltd. ที่อยู่ Wuhu Machinery Industrial Park, Wuhu City, Anhui Pro/ince, CHINA ในวันที่ 30-31 มกราคม 2561

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บจก.ดีแบค ได้รับการรับรอง มอก.1985-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ผิวหรือผม ปี 2017

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บจก.ดีแบค ได้รับการรับรอง มอก.1985-2549 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ผิวหรือผม ปี 2017

GCS ให้การตรวจมาตรฐาน มอก. บริษัท SCL ได้รับการรับรอง มอก.1955-2551 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่าง และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน ปี 2017

GCS ให้การรับรองตรวจ ISO บริษัท SCL ได้รับการรับรอง มอก.1955-2551 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่าง และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน ปี 2017

ประกาศ จากกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ตามที่ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท โกลบอลเซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ให้เป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับโรงงานผลิตสินค้าพืช โดยมีขอบข่ายการให้บริการตรวจสอบ ดังนี้

X