รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมิถุนายน (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท  ไทย กิตติ์รวี  จำกัด CODEX GMP / HACCP   พักใช้  (มีผลวันที่ 1  มิถุนายน 2565)
 • นางสาวศรัญญา  ศรีแก้ว “แผงทุเรียนเฮียอ้วน”   มกษ.9023-2560    ยกเลิก  (มีผลวันที่ 16  มิถุนายน 2565)
 • บริษัท เอส.พี.เค. อุตสาหกรรม,พาณิชยการ จำกัด  ISO9001:2015   ยกเลิก (มีผลวันที่ 29 มิถุนายน  2565)
 • บริษัท  เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต  จำกัด   มกษ.9023-2550, มกษ.9024-2550   พักใช้  (มีผลวันที่ 1  มิถุนายน 2565)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมีนาคม (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด มกษ.4403  
 • บริษัท  เคเอเอฟ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต  จำกัด  CODEX GMP / มกษ.9023-2560   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 17  มีนาคม  2565) 
 • บริษัท ดำเนิน ฟรุ๊ต จำกัด  CODEX GMP   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 22  มีนาคม  2565)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมกราคม (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู้ดส์ จำกัด CODEX GMP  เพิกถอน  (มีผลวันที่ 4 มกราคม 2565)
 • บริษัท สิงห์ศิลา คอนกรีต จำกัด ISO 9001:2015   พักใช้  (มีผลวันที่ 24 มกราคม 2565)
 • บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า)  ยกเลิก  (มีผลวันที่ 24  มกราคม 2565)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนธันวาคม (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮงเพิ่มพูน   CODEX GMP/HACCP   คืนสถานะการรับรอง  (มีผลวันที่ 23  ธันวาคม 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • นางสาวอุทัยวรรณ ธุระวงค์ “ชนาภัทร อินเตอร์เทรด”  CODEX GMP/HACCP   เพิกถอน  (มีผลวันที่ 1  พฤศจิกายน 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ทวีทรัพย์ ฟู้ดส์ จำกัด  CODEX GMP / HACCP  พักใช้  (มีผลวันที่ 1  ตุลาคม 2564)
 • บริษัท  เคที วินเนอร์  จำกัด   CODEX GMP   คืนสถานะการรับรอง  (มีผลวันที่ 21  ตุลาคม 2564)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เฮงเพิ่มพูน  CODEX GMP / HACCP  พักใช้  (มีผลวันที่ 27  ตุลาคม 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกันยายน 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • นางสาวอุทัยวรรณ ธุระวงค์ “ชนาภัทร อินเตอร์เทรด” CODEX GMP/HACCP พักใช้ (มีผลวันที่ 1 กันยายน 2564)
 • นางประภัสสร สุขเกษม “อ้อย-ดำเนิน” CODEX GMP คืนสถานะการรับรอง (มีผลวันที่ 13 กันยายน 2564)
 • บริษัท วังน้อย เบเวอเรช จำกัด CODEX GHPs/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 27 กันยายน 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท โรงสีข้าวไทยเพิ่มพูลร้อยเอ็ด จำกัด   CODEX GMP/HACCP   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 5  สิงหาคม 2564)
 • บริษัท  เคที วินเนอร์  จำกัด   CODEX GMP   พักใช้  (มีผลวันที่ 26  สิงหาคม 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกรกฏาคม 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท  สุวรรณธัญกิจ (2002)  จำกัด  CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 8  กรกฎาคม  2564)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิบูรพ์  CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 15  กรกฎาคม  2564)
 • บริษัท พีดี ไทย ฟูด จำกัด  CODEX GMP/HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 15  กรกฎาคม  2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด CODEX GMP / HACCP ยกเลิก (มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2564)
 • นางสาวนิรัณชรา สุขไข่ “นิรัณชรา สุขไข่” CODEX GMP / HACCP ยกเลิก  (มีผลวันที่ 23  มิถุนายน  2564)
 • โรงงาน สุชีราหน่อไม้ฝรั่ง CODEX GMP / HACCP   เพิกถอน  (มีผลวันที่ 30  มิถุนายน  2564)
 • นายธนวัฒน์ มณีเวศย์วโรดม “จี๋ลี่ อินเตอร์เทรด” มกษ. 9047-2560    เพิกถอน  (มีผลวันที่ 30  มิถุนายน  2564)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนตราด CODEX GMP / HACCP / มกษ. 9047-2560   เพิกถอน (มีผลวันที่ 30  มิถุนายน 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • โรงงาน สุชีราหน่อไม่ฝรั่ง CODEX GMP พักใช้ (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
 • นายธนวัฒน์ มณีเวศย์วโรดม “จี๋ลี่ อินเตอร์เทรด” มกษ. 9047-2560 พักใช้ (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนตราด CODEX GMP / HACCP / มกษ. 9047-2560 พักใช้ (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
 • บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด มรท. 8001:2553 ระดับสมบูรณ์สูงสุด พักใช้ (มีผลวันที่ 7 พฤษภาคม 2564)
 • บริษัท ไอเออาร์พี เอเชีย จำกัด มรท. 8001:2553 ระดับสมบูรณ์สูงสุด พักใช้ (มีผลวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)
 • นางประภัสสร สุขเกษม “อ้อย-ดำเนิน” CODEX GMP พักใช้ (มีผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนเมษายน 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โปรดักส์ จำกัด มรท. 8001:2553 ระดับสมบูรณ์   เพิกถอน  (มีผลวันที่ 16  เมษายน 2564)
 • บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด   CODEX GMP / HACCP  ยกเลิก (มีผลวันที่ 20  เมษายน 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนมกราคม 2564 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 11 มกราคม 2564)
 • บริษัท ชูทเท็น โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ISO 14001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 11 มกราคม 2564)
 • บริษัท เอส แอนด์ ดี มารีน โพรดักส์ จำกัด มรท. 8001:2553 ระดับสมบูรณ์  พักใช้  (มีผลวันที่ 14 มกราคม 2564)
 • บริษัท กรุงเพทผลิตเหล็ก จำกัด (มหาขน) ISO 9001:2015   ยกเลิก  (มีผลวันที่ 30 มกราคม 2564)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท เลิศดำรงค์ศิริ จำกัด CODEX GMP / HACCP  คืนสถานะการรับรอง  (มีผลวันที่ 1 ธันวาคม  2563) 
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ออคโทแมท อินเตอร์แนชั่นแนล  จำกัด  ISO9001:2015  ยกเลิก (มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563)
 • บริษัท โรงสีข้าวต.ประเสริฐ อุตรดิตถ์ จำกัด  CODEX GMP / HACCP  ยกเลิก  (มีผลวันที่ 5 ตุลาคม  2563)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำธรพล ฟู๊ดส์  CODEX GMP / HACCP  ยกเลิก  (มีผลวันที่ 5 ตุลาคม  2563)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ไทย-บิมสเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CODEX GMP / HACCP เพิกถอน (มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท โชคชัยผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ISO9001:2015 ยกเลิก (มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
 • บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด ISO9001:2015 ยกเลิก (มีผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)
รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ประจำเดือนเมษายน 2563 (พักใช้/ยกเลิก/เพิกถอน)
 • บริษัท ไทย-บิมสเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด CODEX GMP / HACCP พักใช้ (มีผลวันที่ 1 เมษายน 2563)