Article

4.11 การใช้แรงงานหญิง

4.12 เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

4.13 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

4.14 สวัสดิการแรงงาน

ตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) จาก บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) ดีอย่างไร

X