ตรวจ ISO 9001, ตรวจ 14001, ตรวจ GHPs HACCP, ตรวจ มกษ., ตรวจ มรท. และ ตรวจ มอก. กับบริษัท โกลบอลเซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยมีขอบข่ายการให้บริการตรวจสอบ ดังนี้
1. มกษ.9023-2550 (ใช้ได้ถึง 9 ธ.ค. 2566) และมกษ.9023-2564  หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
2. มกษ.9024-2550 (ใช้ได้ถึง 9 ธ.ค. 2566) และมกษ.9024-2564  ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้
3. มกษ.9035-2563 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้
4. มกษ.9047-2560 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมผักและผลไม้สด
5. มกษ.6406-2550 หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม(เล่ม 1 หลักการทั่วไป)
6. มกษ.6407-2551 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะสำหรับน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม เล่ม 2: แนวทางสำหรับการผลิตนมขั้นต้น
7. มกษ.7410-2554 หลักปฏิบัติสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(เล่ม 1: ข้อกำหนดทั่วไป)
8. มกษ.7414-2551 หลักปฏิบัติสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เล่ม 3: กระบวนการการผลิตสัตว์น้ำในภาชนะบรรจุปิดสนิท
9. มกษ.7420-2552 การปฏิบัติที่ดีด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น
10. มกษ.9020-2551 หลักปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับเนื้อสัตว์(เล่ม 1: หลักการทั่วไป)
11. มกษ.4403-2564 การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว
12. มกษ.9039-2556 การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค
13. มกษ.9041-2557 หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง
14. มกษ.9046-2560 การปฏิบัติสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
15. มกษ.6401-2558 การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
16. Codex Alimentarius Commission: CAC/RPC 1-1969,Rev.4-2003 Reccommended International Code of Practice: Genaral Principles of Food Hygiene,Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for Its Application
17. Certification Standard :- The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System (GHPs/HACCP) (CXC 1-1969), Revision 2020

****อย่ารอให้ใกล้หมดอายุ Cert อย่ารอให้เจอปัญหา รีบมาดำเนินการตรวจกับ GCS****

X