4.8 วินัย และการลงโทษ

สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.8.1 ไม่หัก หรือลดค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงานหรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการลงโทษทางวินัย

4.8.2 ไม่กระทำการหรือสนับสนุนการลงโทษทางวินัยที่เป็นการทำร้ายทางร่างกาย หรือจิตใจของลูกจ้าง

GCS มีการบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการตรวจประเมินรับรองมากกว่า 20 ปี บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ