4.10 การใช้แรงงานเด็ก

4.10 การใช้แรงงานเด็ก

สถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.10.1 ขจัดและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย
4.10.2 กรณีมีการใช้แรงงานเด็กต้องคำนึงถึงเรื่อง
(1) อายุขั้นตํ่าสำหรับการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเข้าทำงาน
(2) เวลาการทำงาน ชั่วโมงการทำงานและเวลาพัก
(3) งาน และสถานที่ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือศีลธรรมของลูกจ้าง
(4) จัดให้มีหลักฐาน เอกสารที่แสดงเกี่ยวกับการจ้าง

GCS มีการบริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในวงการตรวจประเมินรับรองมากกว่า 20 ปี บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (GCS) พร้อมบริการตรวจรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) โดยทีมงานผู้ตรวจประเมินมืออาชีพ

X