บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และผู้ที่มีความชำนาญด้านการตรวจประเมิน วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล แก่สถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน .... อ่านต่อ >>

ผลิตภัณฑ์และบริการ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

  

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น

  

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้ว ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป)


ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ / Quality Management System
คือมาตรฐานการบริหารจัดการขององค์การ ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพที่องค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ ใช้อย่างกว้างขวางในการจัดทำระบบ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างสม่ำเสมอ

ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  /  Environmental Management System
คือระบบมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

 

HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  / Hazard Analysis and Critical Control Point System
คือระบบมาตรฐานการวัดความปลอดภัยของอาหาร มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการะบุอันตราย ตลอดจน กำหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจ ใน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

GMP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอหาร    / Good Manufacturing Practice
คือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตได้ปฏิบัติตามและให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

 


การควบคุมใบรับรองและการใช้เครื่องหมายรับรอง ส่วนที่1

อ่านต่อ ... >>
การควบคุมใบรับรองและการใช้เครื่องหมายรับรอง ส่วนที่2

อ่านต่อ ... >>
World Accreditation Day on 9 June 2013

http://www
อ่านต่อ ... >>

 
 
© Allright Reserved 2008 ; บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
25/71 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2526-7459, 0-2969-7781 โทรสาร 0-2526-7460
e-mail : info@thaigcs.com, infogcs@csloxinfo.com