บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542 โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์และผู้ที่มีความชำนาญด้านการตรวจประเมิน วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบต่างๆ ตามมาตรฐานสากล แก่สถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน .... อ่านต่อ >>

บริษัท โกลบอลฯ เป็นหน่วยรับรองเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่บริหารงานโดยทีมผู้บริหารคนไทย
และมีแห่งเดียวไม่มีสาขา. ....อ่านต่อ >>


ผลิตภัณฑ์และบริการ
ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ / Quality Management System
คือมาตรฐานการบริหารจัดการขององค์การ ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพที่องค์กรต่างๆ นำไปประยุกต์ ใช้อย่างกว้างขวางในการจัดทำระบบ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างสม่ำเสมอ

ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  /  Environmental Management System
คือระบบมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

OHSAS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  / (Occupational Health Safety System) คือระบบที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงต่อ อันตราย และ
ความปลอดภัยของพนักงาน ปรับปรุงการดำเนินการขององค์กรให้เกิดความปลอดภัยและ
ช่วย สร้างภาพพจน์ ความรับผิดชอบขององค์กรต่อพนักงาน

HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  / Hazard Analysis and Critical Control Point System
คือระบบมาตรฐานการวัดความปลอดภัยของอาหาร มีการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเป็นระบบ มีการะบุอันตราย ตลอดจน กำหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อให้มั่นใจ ใน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

GMP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอหาร    / Good Manufacturing Practice
คือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต เพื่อให้ผู้ผลิตได้ปฏิบัติตามและให้สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

การควบคุมใบรับรองและการใช้เครื่องหมายรับรอง ส่วนที่1

อ่านต่อ ... >>
การควบคุมใบรับรองและการใช้เครื่องหมายรับรอง ส่วนที่2

อ่านต่อ ... >>
World Accreditation Day on 9 June 2013

http://www
อ่านต่อ ... >>

 
 
© Allright Reserved 2008 ; บริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด
25/71 หมู่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 0-2526-7459, 0-2969-7781 โทรสาร 0-2526-7460
e-mail : mgctl@hotmail.com, infogcs@csloxinfo.com